Algemene voorwaarden

  • Aan het gebruik van deze website (waaronder verstaan wordt : de website van Human Compentence Management BVBA / PROFILE BUILDER, bereikbaar via http://www.myprofilebuilder.com en http://app.myprofilebuilder.com, met inbegrip van al haar webpagina’s, hierna ook genoemd ‘’deze Website’’), zijn de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden verbonden. Door het gebruik van deze Website, wordt de gebruiker geacht onderhavige gebruiksvoorwaarden te kennen en deze te aanvaarden.
  • De informatie beschikbaar op of via deze Website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt daarom geen advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
  • Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze Website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Human Compentence Management (hierna ook genoemd ‘’HCM²’’) geeft dan ook geen garantie met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de Website.
  • HCM² tracht onderbrekingen in het raadplegen van deze Website zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan HCM² niet garanderen dat deze Website volledig vrij van enige onderbreking, van welke aard dan ook, zal zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.
  • Deze Website kan hyperlinks of verwijzingen bevatten naar andere websites waarover HCM² geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent dan wel zeggenschap heeft. HCM² biedt dan ook geen enkele garantie betreffende de volledigheid of de juistheid van de inhoud van deze andere websites, noch over de beschikbaarheid ervan. Het opnemen van hyperlinks of verwijzingen naar andere websites houdt geen enkel verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring in vanwege HCM² met of van die websites of van hun inhoud, tenzij uitdrukkelijk anders gestipuleerd.
  • HCM² kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit enig rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van deze Website of van de op of via deze Website verkregen informatie. HCM² is voorts niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit eventuele onderbrekingen van deze Website, voor schade veroorzaakt door technische fouten, zelfs indien de fout onder Belgisch recht als “zware fout” gekwalificeerd zou worden, of door virussen of soortgelijke verstorende elementen, of, uit de consultatie of het gebruik van de websites (bv. via hyperlinks of verwijzingen) waarnaar verwezen wordt op of via deze Website of de informatie die in laatstgenoemden vervat is. Evenmin is HCM² aansprakelijk voor de elektronische communicatie via deze Website, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicaties.
  • Elk gebruik dat de gebruiker maakt van deze informatie is daarom volledig op eigen risico. De gebruiker van deze Website is aldus aansprakelijk voor elke keuze of beslissing die hij/zij maakt op basis van informatie die op of via deze Website verkregen wordt.
  • De gebruiker van deze Website dient alle redelijke voorzorgen te nemen om te vermijden dat zijn/haar uitrusting of gegevens worden aangetast door virussen, bugs, Trojaanse paarden enz. HCM² verstrekt geen garantie omtrent de compatibiliteit met de uitrusting van de gebruiker, van de bestanden die deel uitmaken van of voorkomen op deze Website of omtrent de toegankelijkheid van deze elementen. De gebruiker zal HCM² en/of haar werknemers, vertegenwoordigers, aangestelden, licentiehouders, handelspartners, enz., volledig vergoeden, vrijwaren en schadeloos stellen voor elke vordering, schade of aansprakelijkheid van welke aard ook, die op enigerlei wijze gerelateerd is aan het gebruik door de gebruiker van deze Website en/of haar inhoud.
  • Deze Website geniet auteursrechtelijke bescherming. De toegang tot deze Website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die op of via deze Website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor de eigen interne doeleinden van de gebruiker worden aangewend. De gebruiker onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, bijvoorbeeld door deze te reproduceren, te verspreiden, te wijzigen, mee te delen aan het publiek of op commerciële wijze te exploiteren.